Spoločenstvo sv. Michala Archanjela


úvod
akcie
vyučovanie
modlitba
svedectvá
foto
kcho
www
e-mail
info

 

Svedectvá

Obdobie pôstu

Počas pôstneho obdobia si zvykneme dávať záväzky. Aj my v spoločenstve, do ktorého v Košiciach patrím, sme boli v tomto období pozvaní viac sa zamýšľať nad utrpením nášho Pána Ježiša Krista a podľa možností si dať záväzok a snažiť sa ho dodržať.
Ja som si žiaden nedala. Prosila som Ducha Svätého, ak je to Pánova vôľa, nech mi určí taký záväzok, ktorý budem môcť s radosťou dodržať. Nie to, čo chcem ja, ale to, čo chceš Ty, Pane. Do poslednej chvíle som nevedela, čo urobím, až kým sa Pán nedotkol môjho srdca. Spoznala som, že počas pôstneho času sa mám modliť Žalm 51. To bol môj záväzok a ďakovala som Pánovi, hoci som nevedela prečo práve tento žalm. Pridala som ho k mojim modlitbám s vierou, že Pán vie, prečo mám vykonať práve tento skutok kajúcnosti. Zo začiatku som sa ho modlila nezainteresovane, no s pribúdajúcimi dňami som ho prežívala stále intenzívnejšie. Viac a viac som plesala radosťou lebo sa ma verše žalmu hlboko dotýkali. Počas tohto obdobia som bola pokropená yzopom a oslobodená. Pán ma zbavil jednej z mojich slabostí - sebaobviňovania. Sebaobviňovania z nesprávnych rozhodnutí, zo zlyhaní. Pán zmazal môj dlžobný úpis. Už sa nevraciam k skutkom z minulosti, ktorých spomienka mi spôsobovala bolesť.  So slobodným srdcom a vedomím, že Pán ma očistil idem dopredu, kráčam za ním, aby som ohlasovala jeho slávu.
Tak, ako som zotrvala vo vernosti a v každodennom rozjímaní nad týmto žalmom, Pán ma obdaril mnohonásobne. Očistil ma, lebo On je verný vo svojich prisľúbeniach. Oplatí sa dôverovať Pánovi a načúvať Duchu Svätému, ktorý je naše tykadlo na ceste za Pánom.  Chvála Pánovi.

Podelím sa ešte s jedným zážitkom počas pôstneho obdobia.

V minulom roku, sme si tiež dávali záväzok. Podobne ako teraz, aj vtedy som sa v pokore obrátila na Pána s otázkou čo mám vykonať, keďže som slabá v dodržiavaní predsavzatí. On to vie a pripravil pre mňa to, čo som musela prijať s istým sebazaprením. Požiadal ma o účasť na modlitbách krížovej cesty a rozjímaní nad jednotlivými jej zastaveniami. Keďže som k tejto modlitbe nemala blízky vzťah, nebola som veľmi nadšená. No prijala som to a prosila o silu zotrvať.  Nech ma Duch Svätý vedie, ak je to  Pánova vôľa. Počas piatkov a nedieľ som sa zúčastňovala pobožností krížovej cesty a rozjímala nad jednotlivými zastaveniami. Hrial ma pri tom pocit získania odpustkov, no nič viac som necítila. Čakala som nejakú zmenu vo svojom vnútri, či spoznanie dôvodu, prečo si to Pán pre mňa vybral, no nič sa nestalo. Odovzdala som to s vierou Pánovi, veď On sa postará...
Až tento rok, keď prišiel čas krížových ciest, zbadala som zmenu. Zistila som, že prichádzam na tieto pobožnosti s radosťou, priam som sa na ne tešila. Preciťovala som jednotlivé zastavenia s Pánom, rozjímania sa dotýkali môjho srdca a napĺňala ma bázeň pred Bohom. Aj vďačnosť, že Pán je verný a v pravom čase zasiahne svojou milosťou hoci aj vtedy, keď to najmenej očakávame. Vôbec som už nemyslela na to, že získam odpustky, bol to iný hnací motor, ktorý ma volal k týmto zastaveniam, ktoré som si obľúbila. Vďaka Ježiš.
Oplatí sa dôverovať Pánovi, spoliehať sa na neho, nachádzať v ňom istotu a vernosť, lebo len On vie, čo je pre nás najlepšie. On je verný vo svojich prisľúbeniach. Jeho milosť nás premieňa, pod vedením Ducha Svätého sme schopní kráčať po správnej ceste. Ďakujem Pánovi za tento dar, túto milosť.
V našom spoločenstve počas stretnutí okrem chvál, katechéz či výučby, máme aj  zdieľanie v skupinkách. Nevieme vopred kto bude s kým v skupinke, ale otvorene sa navzájom delíme o to ako sme prežívali čas s Pánom, zdieľame sa nad danými témami,  vzájomne sa povzbudzujeme a modlíme. Vzájomná otvorenosť prehlbuje naše vzťahy čo napomáha procesu uzdravovania.
Prejavom procesu uzdravovania  je aj zverejnenie tejto mojej skúsenosti. Pomáhajú mi k tomu aj zdieľania v našom spoločenstve, ktoré vedú k otvorenosti aj introvertné osoby, akou som ja.
Nech je oslávený a zvelebený náš Pán.
                                                                                            Vierka