Spoločenstvo sv. Michala Archanjela


úvod
akcie
vyučovanie
modlitba
svedectvá
foto
kcho
www
e-mailinfo
za uzdravenie I za uzdravenie II za uzdravenie III za oslobodenie I za oslobodenie II inéotázky identita kresťana

Modlitby za oslobodenie

Väčšina týchto modlitieb pochádza z obradov Veľkého exorcizmu. Sú odporúčané predovšetkým tým, ktorí sú sužovaní diablom alebo skusujú veľké pokušenia.

Bože, zmiluj sa nado mnou, tvojim služobníkom (tvojou služobnicou), ktorý (á) sa z dôvodu nadmerného pokúšania stal (a) akoby vyhodenou nádobou. Vytrhni má z rúk mojich nepriateľov. Príď a nájdi mňa strateného (stratenú). Urob má nanovo svojim vlastníctvom a nikdy ma neopusť. Daj, aby som sa vo všetkom mohol (a) podobať Tebe, lebo si ma svojou veľkou silou vykúpil. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Všemohúci Bože, Ty opusteným umožňuješ prebývať v dome a navraciaš šťastie tým, ktorý utrpeli porážku. Pozri na moje trápenie a príď mi na pomoc. Premôž ničomného vraha, aby som oslobodený (á) od jeho dotieravosti získal (a) pokoj i slobodu. Daj, aby som mohol (a) Ti slúžiť v pokoji i vyznávať, že Tvoje diela, cez ktoré navraciaš silu svojmu ľudu, sú hodné obdivu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Bože, Stvoriteľ i Ochranca ľudí, ty si stvoril človeka na svoj obraz i milosťou krstu si obnovil jeho dôstojnosť. Pozri na mňa, tvojho služobníka (tvoju služobnicu) a vypočuj moje prosby. Prosím Ťa, daj nech moje srdce naplní svetlo Tvojej slávy. Oddiaľ odo mňa všetok útlak, strach i hrôzu, aby som Ťa v pokoji ducha spolu s mojimi bratmi i sestrami mohol (a) velebiť v Tvojej Cirkvi. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Bože, zdroj všetkého milosrdenstva i dobroty, Ty si chcel, aby Tvoj Syn trpel za nás na Kríži a oslobodil nás od útlaku vraha. Prosím Ťa, pozri na moje trápenie i bôľ. V krste si ma obdaroval novým životom, preto oddiaľ odo mňa útoky zlého ducha i naplň má milosťou svojho požehnania. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Bože, Ty si ma prijal i učinil dieťaťom svetla. Prosím daj, aby som sa neutopil v satanských temnotách, ale vždy zotrvával vo svetle slobody, ktorú som dostal od Teba. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, jedinému Bohu česť i chvála. Oslavujme Otca i Syna s Duchom Svätým, chváľme a vyvyšujme ho na veky. Teba vzývame, Teba oslavujeme, Teba zvelebujeme Najsvätejšia Trojica. Ty si naša nádej, naša záchrana, naša chvála, Najsvätejšia Trojica. Osloboď ma, zachráň ma, daruj mi život, Najsvätejšia Trojica. Svätý, Svätý, Svätý, Svätý Pán Boh všemohúci, ktorý bol, ktorý je, i ktorý príde. Tebe patrí česť i vláda, Najsvätejšia Trojica. Tebe patrí sláva i moc na veky vekov. Tebe patrí sláva, Tebe patrí zvelebovanie, Tebe patrí vďaky vzdávanie na veky vekov, Najsvätejšia Trojica. Svätý Bože, Svätý mocný, Svätý nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. Amen.

Ježišu Vykupiteľ, Pán môj a Boh môj, Ty si ma skrze obetu kríža vykúpil i zvíťazil si nad vládou satana. Prosím Ťa, osloboď ma od všetkej diabolskej prítomnosti i od všetkého vplyvu satana. Prosím Ťa o to v Tvojom mene. Prosím Ťa o to pre Tvoje rany. Prosím Ťa o to pre Tvoju krv. Prosím Ťa o to pre Tvoj kríž. Prosím Ťa o to na príhovor Nepoškvrnenej a Bolestnej Panny Márie. Krv i voda, ktoré vytekajú z Tvojho boku, nech spočinú na mne, aby ma očistili, oslobodili a uzdravili. Amen.

Pane Ježišu, ak pôsobí na mňa, na moju dušu, na moje telo, na moju prácu, na moju rodinu zlo, daj aby som sa skrze Tvoju moc, Tvoje milosrdenstvo, Tvoju vôľu, mohol v tejto chvíli vrátiť do plnosti lásky, plného zdravia i dokonalej jednoty s vôľou Najsvätejšej Trojice. Prosím Ťa o to, Ježišu Kriste, skrze Tvoje zásluhy, skrze Tvoju drahocennú krv vyliatu na kríži, skrze bolesť Panny a Matky Márie i na príhovor svätého Jozefa. Na chválu Najsvätejšej Trojice. Amen.

Kriste Spasiteľ, ty si zachránil Petra na mori, osloboď ma mocou Kríža a zmiluj sa nado mnou. Bože náš, osloboď ma skrze znamenie Kríža od mojich nepriateľov. Kriste Vykupiteľ, ty si zomrel a premohol našu smrť, vstal si z mŕtvych a navrátil si nám život, osloboď ma skrze tvoj Kríž. Pane, tvoj Kríž si uctievame, tvoje slávne utrpenie si pripomíname, zmiluj sa nad nami, Ty, ktorý si trpel pre nás. Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojim Krížom vykúpil svet. Zvelebujeme Tvoj Kríž Pane Ježišu, oslavujeme Tvoje zmŕtvychvstanie, lebo skrze drevo Kríža prišla radosť pre celý svet. Amen.

V mene Ježiša Krista zriekam sa Zlého a jeho pôsobenia na mňa, zriekam sa každého prekliatia, zlého želania, závisti a nenávisti, ohovárania a osočovania namierených proti mne a mojej rodine. Vyznávam, že Ty, Pane Ježišu Kriste, si mojim jediným Pánom a Spasiteľom. Tebe patrí môj život i všetko, čo mám. Do Tvojich rúk odovzdávam svoju budúcnosť a prosím o Tvoje požehnanie. Amen.

 

Ježišu, Syn Boha živého,                  zmiluj sa nado mnou.

Ježišu, odblesk Otca,

Ježišu, večná múdrosť,

Ježišu, žiara svetla večného,

Ježišu, slovo života,

Ježišu, Syn Márie Panny,

Ježišu, Boh i človek,

Ježišu, najvyšší kňaz,

Ježišu, zvestovateľ Božieho kráľovstva,

Ježišu, Cesta, Pravda i Život,

Ježišu, Chlieb života,

Ježišu, pravý vinič,

Ježišu, brat chudobných,

Ježišu, priateľ hriešnikov,

Ježišu, Lekár duše i tela,

Ježišu, osloboditeľ utláčaných,

Ježišu, potešiteľ opustených,

Ježišu, ktorý si prišiel na tento svet,

Ježišu, ktorý si oslobodzoval sužovaných diablom,

Ježišu, ktorý si visel na kríži,

Ježišu, ktorý si za nás zomrel,

Ježišu, ktorý si odpočíval v hrobe,

Ježišu, ktorý si zostúpil do k zosnulým,

Ježišu, ktorý si vstal z mŕtvych,

Ježišu, ktorý si vystúpil do neba,

Ježišu, ktorý si zoslal Ducha Svätého na apoštolov,

Ježišu, ktorý sedíš po pravici Otca,

Ježišu, ktorý prídeš súdiť živých i mŕtvych,

Skrze vtelenie tvoje,                                             osloboď ma, Pane.

Skrze narodenie tvoje,

Skrze krst a svätý pôst tvoj,

Skrze kríž a utrpenie tvoje,

Skrze smrť a pochovanie tvoje,

Skrze sväté zmŕtvychvstanie tvoje,

Skrze slávne nanebovstúpenie tvoje,

Skrze zoslanie Ducha Svätého,

Skrze slávny príchod tvoj,

 

Vznešená Kráľovná neba i Pani anjelov, Ty si obdŕžala od Boha moc i poslanie rozdrviť hlavu satana. Preto ťa pokorne prosíme, zošli nebeské zástupy, aby na Tvoj rozkaz vyhnali zlých duchov, všade proti ním bojovali, potlačili ich opovážlivosť a zvrhli do pekelnej priepasti. Amen.

Svätý Michal Archanjel, slávne knieža nebeského vojska, chráň nás v boji proti silám temnosti a ich duchovnej zlosti. Sme stvorení Bohom i vykúpení spod tyranie démona skrze krv Jeho Syna Ježiša Krista, príď nám na pomoc. V Tebe, Svätý Michal, má Cirkev svojho Strážcu i Ochrancu. Tebe Pán zveril duše, ktoré jedného dňa zaujmú nebeské kráľovstvo, preto pros Boha Pokoja, aby porazil satana pod našimi nohami, aby nás nemohol zotročiť, ani Cirkvi spôsobovať zlo. Spolu s Tvojimi modlitbami prednes Bohu aj naše modlitby, aby zoslal na nás svoje milosrdenstvo. Zviaž satana i zvrhni ho do pekiel, odkiaľ už nebude môcť zvádzať duše. Amen.

Svätý Michal Archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.