Spoločenstvo sv. Michala Archanjela


úvod
akcie
vyučovanie
modlitba
svedectvá
foto
kcho
www
e-mail


info

 

za uzdravenie I za uzdravenie II za uzdravenie III za oslobodenie I za oslobodenie II inéotázkyidentita kresťana

Identita kresťana

Uvedom si, že tvoje nové ja - určené novou identitou v Kristovi - sa vyznačuje závislosťou na Bohu. Už nemusíš hrešiť, lebo si mŕtvi hriechu. No napriek tomu jeho silná príťažlivosť môže stále ešte spôsobovať, že budeš zápasiť s pocitom, že viac žiješ hriechu ako Kristovi. Áno, hriech žije, je silný a lákavý, ale jeho moc a autorita boli už zlomené. A okrem toho, nezomrelo ani tvoje telo - súčasť tvojej osobnosti, ktorá bola naučená žiť nezávisle na Bohu. Stále ešte máš spomienky, návyky, podmienené reakcie a schémy myslenia, ktoré hlboko prenikli do tvojho rozumu a viedli ťa k tomu, aby si sa sústredil na vlastné záujmy.

 

Ak sa rozhodneš veriť tomu, čo je pravda o tebe a o hriechu, a žiť na základe toho, bude to mať veľmi silný vplyv na tvoje každodenné vzdorovanie hriechu a Zlému. Ale pokiaľ budeš pred vieru klásť skúsenosť, nikdy naplno nespoznáš slobodu, ktorú ti daroval Kristus skrze kríž a zmŕtvychvstanie. Preto potrebuješ poznať a pochopiť, čo Boh v Kristovi urobil pre teba a v dôsledku toho kto si! Potrebuješ sa opierať o Božie slovo, ktoré zmení tvoje zmýšľanie a ukáže ti riešenie tvojich problémov!

 

Nasledujúce výroky tvoria základ tvojej slobody v Kristovi.

Čítaj si ich nahlas a často, zvlášť ak máš duchovné problémy.

Kto som?

soľ zeme

Mt 5, 13

svetlo sveta

Mt 5, 14

Božie dieťa

Jn 1, 12; Rim 8, 14 - 16; Gal 3, 26; 4, 6; Ef 1, 5; 1 Jn 3, 1 - 2

ratolesť

Jn 15, 1. 5

vybraný a vyvolený

Jn 15, 16; Ef 1, 4; 2 Tim 1, 9

služobník spravodlivosti

Rim 6, 18

Boží služobník

Rim 6, 22

Kristov spoludedič

Rim 8, 17; Gal 4, 6 - 7; Ef 1, 11

Boží chrám

1 Kor 3, 16; 6, 19; 2 Kor 6, 16b

jeden duch s Pánom

1 Kor 2, 16; 6, 17

súčasťou Kristovho tela

1 Kor 12, 27; Ef 5, 30

nové stvorenie

2 Kor 5, 14 - 15. 17; Gal 2, 19 - 20

zmierený s Bohom

Rim 3, 24; 5, 2; 5, 9; 6, 2 - 7; 8, 1; 2 Kor 5, 18 - 19; Ef 2, 18; 4, 32; Kol 1, 14; 2, 13; Hebr 4, 16

Božie dielo

1 Kor 3, 3. 9; Ef 2, 10. 20 - 22; Kol 1, 13

občan Božej rodiny

Ef 2, 19

občan neba

Ef 2, 5 - 6; Flp 3, 20; 1 Pt 2, 11

ukrytý v Bohu

Kol 3, 3

vyjadrením Kristovho života

Kol 2, 7; 3, 4; Hebr 2, 11;  3, 14

vyvolený, svätý, milovaný

Rim 1, 6; 1 Kor 1, 2; Ef 1, 1; 1, 4; 4, 24; Flp 1, 1; Kol 1, 2; 3, 12; 1 Sol 1, 4; 1 Pt 2, 9 - 10

syn svetla

1 Sol 5, 5

nepriateľ diabla

Jn 5, 18; 1 Pt 5, 81

pomazaný

2 Kor 1, 21 - 22

požehnaný

Ef 1, 3. 6

Čítaj

keď si smutný

Jn 14

keď si znechutený

Iz 40

keď prežívaš bolesť

Ž 17; 31; 77; 80; Mt 5, 3 - 12; Jn 16, 20 - 24

keď máš strach

Joz 1; Ž 27; 31; 86; 91; 107; 121; 125; 139; 144; 146; Jer 1, 5 - 10; Mt 26, 36 - 38; Lk 8, 22. 25; Rim 8, 35 - 39

keď más depresiu

Ž 34, 18 - 19; 38, 18 - 23; 43, 5

keď sa cítiš opustený

Ž 23; 27;

keď sa cítiš ponížený a odmietaný

Rim 8, 31 - 39

keď cítiš vinu

Ž 32; 38; 51; 102; 106; 130; 143; Lk 15; 19, 1 - 10; Jn 8

keď si vnútorne zranený

Ž 23; 27; 34; 37; 42; 63; 91; 103; 126; 139; Iz 43; 49; 53; 61; Jn 3, 14 - 18; 13, 1; 14, 1n; 15, 9; Rím 8, 1 - 4; 15 - 17

keď sa trápiš

Mt 6, 19 - 34

keď máš chuť kritizovať

1 Kor 5, 15 - 19; 1 Kor 13

keď si nahnevaný

Mk 11, 15n; Mt 1, 25; 16, 23; 21, 22n; 23, 13n

keď si frustrovaný

Mt 23, 37n

keď sa ti chce plakať

Lk 19, 41; Jn 11, 32 - 38

keď si netrpezlivý

Mk 10, 35 - 45; Jn 14, 8n

keď si unavený

Ž 127; 128; Mt 11, 28 - 30; Lk 10, 41n

keď cítiš hlad

Mt 4, 1 - 2; Lk 6, 1 - 5; Jn 4, 4 - 8; 31 - 34; 6, 1 - 7

keď si nemocný

Ž 6; 102; Iz 38, 10 - 20; Mt 26, 39; Rím 5, 3 - 5; Heb 12, 1 - 11

keď sa ti zdá, že Boh je ďaleko

Ž 18; 30; 34; 40; 90; 139; Iz 45, 15 - 26; 55, 6 - 9; Mt 6, 25 - 34

keď prichádzajú pochybnosti

Jn 7, 18; Rim 8, 13; 2 Kor 5, 6 - 9

keď túžiš po pokoji

Ž 4; 34; 46; 85; 131; Mt 11, 25 - 30; Lk 10, 38 - 42; Ef 2, 14 - 18

keď cítiš potrebu modlitby

Ž 19; 23; 62; 89; 95; Mt 6, 5 - 15; Lk 11, 1 - 3

keď cítiš potrebu prosiť

Ž 31; 39; 41; Mt 7, 7 - 11

keď cítiš potrebu ďakovať

Ž 16; 19; 23; 28; 29; 30; 33; 65; 103; 111; 117; 138; Mt 5, 25 - 27; Lk 17, 11 - 19; Kol 3, 12 - 17

keď chceš chváliť

Ž 100; 117

keď sa tvoja modlitba stáva sebeckou

Ž 67

keď tvoja viera potrebuje nový impulz

Žid 11

keď počítaš koľko si dal a koľko dostal

Mk 10, 17 - 31

keď chceš byť osožný

Jn 7, 17

keď chceš byť milosrdný

Lk 23, 39 - 43;